Miljöarbete

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera vår miljöbelastning och göra arbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten. Med vårt ledningssystem är vi medvetna om miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Vi kommunicerar öppet om vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Miljöpåverkan och risker

Som en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identifierat ett antal miljöaspekter som sedan rangordnats efter hur stor miljöpåverkan de har.

Efter att miljöpåverkan är kartlagd och miljöaspekterna är prioriterade arbetar vi systematiskt med att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Detta gör vi genom att bland annat sätta mål, utbilda personal, förbättra processer med mera.

En av de största miljöaspekterna har varit användandet av fossil olja i vår värmeproduktion. Tack vare investeringen i vårt fliseldade kraftvärmeverk Heden 3 har vi kunnat ersätta den allra största delen av den fossila oljan och nu återstår endast fossil olja för start- och stödeldning. Under 2020 anpassade vi vår avfallspanna så att vi kan använda bioolja till start- och stödeldning. Inom några år planerar vi att genomföra samma åtgärd på våra fliseldade kraftvärmeverk Heden 2 och Heden 3.

En annan del i vårt miljöarbete är att vi dygnet runt övervakar rökgaserna från våra pannor så inte de värden vi har i våra miljötillstånd riskerar att överskridas. Vi övervakar vår omgivningspåverkan på vatten genom att göra provtagningar av grund- och ytvatten.

En störning i våra anläggningar skulle kunna leda till för höga emissioner av skadliga ämnen till luft och vatten. Vi arbetar därför preventivt, exempelvis med riskbedömningar och förebyggande underhåll, så våra anläggningar är i gott skick och vi snabbt kan avhjälpa en eventuell störning.

Vi har upprättade handlingsplaner om incidenter som till exempel brand, läckage av kemikalier eller en större läcka på fjärrvärmenätet skulle inträffa. Under 2020 har vi haft ett stort fokus på att ytterligare förbättra vår hantering av risker genom att införa ett IT-verktyg för systematisk hantering av riskobservationer, miljöavvikelser och tillbud med mera. Det förbyggande arbetet har förstärks ytterligare och medvetenheten hos vår personal har ökat.

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Med vårt miljö- och ledningssystem är vi medvetna om miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Ett sätt att arbeta med miljöaspekterna är att sätta upp miljömål. Nedan hittar du målen vi arbetar med nu.

 • Vi ska fasa ut användningen av fossilolja till fjärrvärmeleverans.
 • Solcellsproducerad el från kunder ska öka.
 • Separat insamling av matavfall i kommunen för produktion av biogas ska öka.
 • Vår förnybara elproduktion ska öka.
 • Andelen villahushåll med abonnemang för källsortering av papper och plast ska öka.
 • Hushållsavfallets innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska.
 • Vi ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material
 • Större andel fjärrvärme för uppvärmning av Karlstad.
 • Vi ska kommersiellt erbjuda produkten kyla.

Vill ni veta mer om våra miljömål och hur vi tänker och arbetar med dessa är du välkommen att höra av dig till vår Sofia Ronnheden, vårr hållbarhetssamordnare. Du når Sofia på sofia.ronnheden@karlstad.se

Vi på Karlstads Energi AB ska sträva efter att vara ledande inom hållbarhet, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Detta uppnår vi genom att

 • Sträva efter en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling och därmed skapa förutsättningar för att uppnå en god livskvalitet i Karlstads kommun.
 • Så långt som möjligt använda hållbara bränslen och processer som begränsar klimatförändringarna och minimerar miljöbelastningen.
 • Medverka till att minska resursförbrukningen genom att förebygga avfall, göra det möjligt att återanvända och återvinna produkter och material.
 • Följa och delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar för att uppnå visionen att vara främst med ny energi.
 • Ha ett väl fungerande miljöledningssystem för att leda och styra verksamheten mot ständig förbättring och förebyggande av miljöbelastning.
 • Bindande krav och åtaganden ska uppnås.
 • Ställa höga krav på miljö, säkerhet och kvalitet i den egna verksamheten samt på leverantörer och andra samarbetspartners.
 • Utbilda och inspirera alla medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.
 • Aktivt samverka med kunder, leverantörer, branschen samt andra intressenter i frågor kring hållbarhetsarbete.
 • Öppet kommunicera vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpåverkan.

Karlstad 15 januari 2020 Erik Kornfeld
VD Karlstads Energi AB

Vår miljöpolicy i sin helhet