Regler för slamtöming

Enligt miljöbalken (1998:808) är kommunen skyldig att samla in hushålls- avfall och säkerställa att avfallet behandlas på ett godtagbart sätt. Slam och avloppsvatten från slutna tankar och slamavskiljare är per definition ett hushållsavfall och omfattas således av det kommunala renhållningsansvaret.

Hushållsavfall som ska transporteras genom kommunens försorg får inte återvinnas eller bortskaffas på annat sätt enligt 15 kapitlet 18§ miljöbalken. Detta innebär att endast den entreprenör som kommunen anlitar får samla in slammet i Karlstads kommun.

För att ta hand om slammet har kommunen rätt att ta ut en avgift för detta enligt 27 kapitlet miljöbalken. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige.