Frågor och svar

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna vi får om el, fiber, fjärrvärme och renhållning samt våra fakturor.

Elhandeln – analys, prissäkring, prissättning, försäljning – sköts av marknadsavdelningen. Kundservice tar hand om försäljning av el till privatpersoner. Försäljningen och prissättningen av elleveranser till företag sköts av vår elsäljare med inriktning storkunder. Karlstads Energi säljer el till hela Sverige, men prioriterar främst den lokala marknaden. Vår ambition är att växa ”från Karlstad och utåt”. I alla våra avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara energikällor.

Vi köper den el som vi säljer vidare till våra kunder på elbörsen Nord Pool. Priset på Nord Pool styrs av utbud och efterfrågan, och påverkas dessutom till stor del av temperatur, nederbörd, bränslepriser med mera. De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal för vår vinst.

Du kan teckna elavtal direkt på vår hemsida. Har du ingen dator eller om du hellre vill skriva på ett skriftligt avtal, går det självklart lika bra att ringa kundservice på 054-540 71 00. Vi skickar då avtalet hem till dig per post.

När ditt avtal är registrerat och färdighanterat hos oss kommer vi att skicka ut en bekräftelse till dig. Vill du vara säker på att ditt avtal nått fram kan du alltid kontakta oss, så kollar vi upp det. Ring oss på telefon 054-540 71 00 eller skicka e-post till kundservice.energi@karlstad.se.

Om du har anvisats vår produkt Månadspris 1 år eller har rörligt pris kan du när som helst välja en annan av våra produkter. Vill du säga upp ditt rörliga avtal och välja en annan leverantör är uppsägningstiden en månad. Har du vår anvisade produkt Månadspris 1 år och vill välja en annan leverantör är uppsägningstiden 14 dagar. Har du aktivt valt Månadspris 1 år och vill välja en annan leverantör är uppsägningstiden en månad. Om du har Fast pris 1 år, Fastpris 3 år eller Mix 50/50 1 år skickar vi ut information 60-90 dagar innan ditt avtal går ut.

Vi erbjuder avtal med rörligt pris. Priset följer då elbörsens spotpris. Vi har även produkten Fast månadspris där du som kund vet priset för nästkommande månad. En flexibel produkt där du när som helst kan välja något av våra övriga avtal. Företagskunder med en årsförbrukning på mer än 350 000 kWh prissätts och offereras individuellt. I alla våra avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara energikällor.

Ja, vi har en av Sveriges lägsta fasta avgifter. Den kostar 24 kr/mån.

Om du har fastprisavtal så är det: Elpris + elcertifikatsavgift + moms = Ditt totala elpris.

Om du har ett rörligt avtal så är det: Viktade medelpriset från Nordpool + påslag + elcertifikatsavgift + moms = Ditt totala elpris.

Elhandeln har olika typer av avtal och man kan inte alltid jämföra avtalen rakt av, även om det verkar vara samma villkor och avtalstyp. Kom ihåg att alltid kontrollera om det tillkommer en fast avgift eller inte och i så fall hur stor den är. Utan den uppgiften är det svårt att komma fram till en jämförbar totalkostnad. En del elbolag tar även ut en större kostnad för elcertifikaten. De gömmer sin vinst där för att kunna locka med ett lågt elpris utan påslag.

Alla elhandlare är skyldiga att rapportera elpriserna på vissa avtalstyper till Energimarknadsinspektionen. Rapporteringen ska göras senast ett dygn efter en prisförändring. Resultatet sammanställs och presenteras på Elpriskollen.se Länk till annan webbplats.. Elpriskollen är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt på nätet.

Den kund som av någon anledning inte gjort ett aktivt val av fast eller rörligt elavtal får automatiskt ett anvisat pris. Med anvisat pris är du inte bunden till någonting och du har ingen uppsägningstid. Du kan när som helst teckna avtal, med oss eller något annat elbolag.
Priset följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool, men ändras inte lika frekvent som det rörliga elpriset.

I alla Karlstads Energis avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara energikällor, vilket innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar ursprungsgarantier från förnybara energikällor som motsvarar kundens förbrukning.

Källor som klassas som förnybara enligt lag är biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Syftet med elcertifikat är att med hjälp av ett marknadsbaserat stödsystem öka den förnybara elproduktionen. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje MWh (megawattimme) förnybar el som produceras. Elproducenten kan sedan sälja sina elcertifikat vilket då blir en extra intäkt utöver ersättningen för den producerade elen.

För att en anläggning som producerar förnybar el ska få elcertifikat krävs att anläggningen godkänns av Energimyndigheten. De energikällor som en elproducent kan få elcertifikat för är; vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och fliseldade kraftvärmeverk.

En leverantör är enligt lag skyldig att köpa en viss andel förnybar el enligt en så kallad kvotplikt. Elleverantören måste också varje år lämna in (annullera) ett antal elcertifikat i förhållande till hur stor elförsäljningen varit.

En (1 st) utsläppsrätt ger en elproducent tillåtelse att släppa ut ett (1) ton koldioxid. Om en elproducent släpper ut mer koldioxid än vad de har utsläppsrätter för, måste producenten köpa fler utsläppsrätter för att kunna fortsätta producera el. När det totala antalet utsläppsrätter minskar ökar efterfrågan och priset på en utsläppsrätt stiger. Det är EU-regler som styr hur många utsläppsrätter som finns på marknaden.

Den totala årsproduktionen av el i Sverige är ett normalår cirka 150 TWh, fördelat på cirka 45% vattenkraft, 45% kärnkraft. Detta kompletteras med kraftvärme (mottryckskraft) och i ökande grad vindkraft.

  • 1 TWh = 1 000 GWh
  • 1 GWh = 1 000 MWh
  • 1 MWh = 1 000 kWh
  • 1 kWh = 1 000 W

Ojdå här var det tomt. Vi håller på och flyttar in i vår nya miljö och all information har inte flyttats över än. Under tiden är du välkommen att kontakta vår kundservice med alla dina frågor gällande elnätet.

Telefon: 054-540 74 00

Epost: kundservice.elnat@karlstad.se

Här kan du läsa och få svar på frågor om dina räkningar.

  • På framsidan hittar du bland annat vilken period fakturan avser samt den totala kostnaden, inklusive och exklusive moms.
  • Sidan två visar först en specifikation på vad som har debiterats under tidsperioden, exempelvis antal kWh du har förbrukat och kostnader för detta. Man kan också se den beräknade årskostnaden.

Betalningstiden på fakturor till privatpersoner avseende el, fjärrvärme och återvinningstjänster är 20 dagar.

När kunder av olika skäl gör dubbla inbetalningar av sin faktura leder det till mycket extra administration för vår ekonomiavdelning. Med anledning av detta har vi beslutat att göra avdrag på nästkommande faktura i stället för en utbetalning. Detta gäller vid felaktig inbetalning av fakturor som regel för belopp upp till 1 500 kr.

Vi anlitar Visma för hantering av våra påminnelser. Detta innebär att om din faktura inte betalats i tid så är det Visma som skickar ut en påminnelse om betalning.

För frågor om betalning av påminnelse når du Visma på tel 0771-23 24 00

Fjärrvärme i Karlstad är inget nytt påfund, sedan 1948 har Karlstads Energi levererat värme till sina kunder. Inom Karlstads tätort finns i dag ett välutbyggt fjärrvärmenät med över 5 000 kunder.

I din fjärrvärmecentral finns en mätare med en display på. På den ska det stå aktuell ställning för antal MWh. Står det ingenting tänder du displayen genom att trycka på den knapp som sitter bredvid displayen.

Jämfört med andra värmeslag är priset för en installation ofta lägre. Skicka en intresseanmälan till oss eller ring Martin Rosén på 054-540 71 18, så får du ett prisförslag.

Det beror på vad din förbrukning är. En genomsnittlig villa i Karlstad har ett energibehov på mellan 16 000 och 20 000 kWh per år för uppvärmning. Vid en sådan förbrukning blir din årskostnad mellan 15 700-19 700 kronor per år.

Effektavgiften beskriver hur stor del av systemet du utnyttjar när du behöver som mest energi, oftast är det de kallaste dagarna på året. Effektgrundande månader är november till och med mars.

Fjärrvärmen byggs ut område för område. Om du bor där det finns fjärrvärme kan du oftast bli ansluten när som helst. Bor du nära ett fjärrvärmeområde kan en utbyggnad bli aktuell om det finns intresse från ett stort antal villaägare i ditt område. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbyggnadsplaner. För frågor om ditt område kan du kontakta Martin Rosén som är kundansvarig.

Det beror på hur många tidigare beställningar vi har att behandla innan vi kan komma till dig. Hör du av dig i början av året så är vårt mål att ansluta dig innan halvårsskiftet. Får vi in din beställning senare under året så blir du ansluten senast i december, det året du har gjort en beställning.

Vi skickar ut en detaljerad tidsplan någon månad innan vi börjar gräva, där framgår det på ett ungefär när ditt hus blir anslutet. Du kommer även bli kontaktad av vår projektavdelning och det är dit du vänder dig om du har frågor om din anslutning.

Ja, beställningen är bindande.

Nej, vi gräver i regel under den tjälfria perioden vilket vanligtvis är från maj till december.

Från den dagen vi börjar gräva vid just ditt hus tar det i regel ungefär två till tre veckor för att allt ska vara installerat och driftsatt. Därefter kan återställning av marken ta ytterligare en tid. Det här kan givetvis variera lite från fall till fall.

Ja, vi sköter gärna hela installationen med allt från grävarbeten till montering beroende på vad du som kund har köpt för tillval. Vi tar även hand om bortforsling av din gamla panna inklusive samtliga rör, kopplingar och andra delar som hört till det gamla systemet.

Ja, om du inte redan har ledningar dragna ända fram till huset måste vi gräva från gatan och in. Vi återställer din trädgård med alltifrån gräsmattor och buskage till stenläggningar och staket så snart säsongen tillåter det.

Det som ingår i anslutningspriset kan du inte påverka genom eget arbete, däremot kan du påverka priset på värmepaketet (se följande frågor och svar).

Nej, man kan handla upp denna tjänst i egen regi.

  • Värmepaket 1 - För dig som har kombipanna, oljepanna, pelletspanna eller vedpanna kopplad till en murstock eller ett rökrör.
  • Värmepaket 2 - För dig som har en elpanna kopplad till ett vattenburet system med pannrum som saknar rökrör eller murstock.
  • Värmepaket 3 - För dig som har direktverkande el och behöver konvertera till ett vattenburet system.

Priser på fjärrvärme sätts som för andra varor, det vill säga i relation mellan köpare och säljare eller mellan utbud och efterfrågan. Fjärrvärme uppfattas normalt som mycket prisvärt i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ som el eller olja. Priset kan variera mellan olika fjärrvärmeföretag. Anledningen är bland annat att man använder olika bränslen och att markförhållandena, där man lägger ner rören, kan variera mycket mellan olika platser.

Priset på fjärrvärme har utvecklats i lägre takt än alternativen. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Du är aldrig bunden till ditt fjärrvärmeabonnemang. Det är fullt möjligt att när som helst säga upp ditt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företaget har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än de som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I fjärrvärmecentralen i huset produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. När du har fjärrvärme behöver du ingen varmvattenberedare. Din nya värmeväxlare har nästan obegränsad kapacitet eftersom du har värmesystemet för en hel stad i ryggen.

Miljön är den stora vinnaren. De flesta fjärrvärmeverk eldar i dag med biobränsle under mycket kontrollerade former. I många fall återvinns dessutom spillvärme från industrier samt energi ur avfall. Det innebär att vi utnyttjar resurser som annars skulle gå förlorade, samtidigt som klimatpåverkan till följd av bostadsuppvärmning minskar kraftigt. I Karlstad Kommun bidrar Karlstads Energi till att minska utsläppen av växthusgaser med över 200 000 ton årligen.

Mycket bra! Den totala kostnaden blir som regel densamma eller lägre. Ur miljöhänseende kan du inte välja ett bättre värmeslag. Dessutom är fjärrvärmen betydligt enklare att sköta än exempelvis ett pelletssystem. Den är mer driftssäker än en värmepump och kräver mindre underhåll. Samtidigt är den ren och tyst och du behöver inte montera någonting på fasaden, vilket är bra för grannsämjan. Fjärrvärmecentralen tar dessutom väldigt lite plats, byter du från en oljepanna får du mycket utrymme över som du kan nyttja till något annat.

Ja, mycket. Fjärrvärme är en enkel teknik, därför går den sällan sönder. Ett eventuellt läckage i vårt system är helt ofarligt för miljön och påverkar sällan dig som kund eftersom du kan få värme från en annan del av nätet. Skulle något hända med din värmeväxlare åtgärdas det av en servicetekniker precis som med andra värmeslag. Denna service utförs dessutom helt kostnadsfritt.

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som kan vara relativt små områden) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det är med andra ord svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Nej, bara ungefär 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och dig som kund. Samtidigt är själva värmeverken mycket effektiva och utnyttjar ofta energi som annars helt skulle ha gått till spillo. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Det blir blött och varmt i marken, i övrigt ingenting. Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte hinner märka något. Det vatten som finns i fjärrvärmenäten är inte samma vatten som det i ditt varmvatten och element, eftersom det är egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Den typiske fjärrvärmekunden är en fastighetsägare till ett flerfamiljshus i en svensk mellanstor tätort. Men bland våra kunder finns allt från stora industrier, skolor och sjukhus till familjer i egen villa.

Ojdå här var det tomt. Vi håller på och flyttar in i vår nya miljö och all information har inte flyttats över än. Under tiden är du välkommen att kontakta vår kundservice med alla dina frågor gällande stadsnätet.

Telefon: 054-540 71 00

Epost: kundservice.energi@karlstad.se

Ojdå här var det tomt. Vi håller på och flyttar in i vår nya miljö och all information har inte flyttats över än. Under tiden är du välkommen att kontakta vår kundservice med alla dina frågor gällande solceller.

Telefon: 054-540 71 00

Epost: kundservice.energi@karlstad.se

Avdelningen Återvinningstjänster ansvarar för deponin på Djupdalen, sex återvinningscentraler, hantering av slam, latrin och alla övriga hushållssopor i hela kommunen. Vi hämtar också, grovavfall, källsorterat avfall och verksamhetsavfall.

Det gör du genom att kontakta vår kundservice på 054-540 71 00 eller genom att skicka e-post till kundservice.energi@karlstad.se med din beställning om kärlbyte. Tänk på att det tillkommer en engångskostnad när du byter storlek på ditt kärl, avgiften läggs på din nästa faktura.

Då fyller du i vårt formulär för trasiga sopkärl här eller kontaktar vår kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00. I första hand försöker vi laga det som gått sönder.

Helst inte, vi rekommenderar att du kontaktar vår kundservice som ber sophämtaren att flytta mellanväggen nästa gång de tömmer dina sopor. Om mellanväggen inte blir monterad på rätt sätt så kan den lossna och hamnar i sopbilen vid tömning.

Det gör du enklast genom att kontakta vår kundservice via telefon eller e-post. De uppgifter vi behöver från dig är när du vill att abonnemanget ska starta, fastighetsbeteckning, hämtningsställe, ditt namn och personnummer, telefonnummer, fakturadress, abonnemangsadress, intervall på hämtning samt hur många kärl och vilken storlek på kärlen du vill ha.

Det gör du genom att anmäla det till vår kundservice.

Uppgifter om abonnemanget sommarhämtning kan du läsa om i renhållningstaxan.

Sommarhämtning för fritidshus löper vecka 20-41. Vi har även ett tilläggsabonnemang för villor som omfattar sex extra tömningar under juni, juli och augusti.

I din ordinarie sopavgift finns en grundavgift som är till för att du ska ha tillgång till alla återvinningscentraler i Karlstad. Kommunfullmäktige i Karlstad har beslutat att du är skyldig att betala den avgiften även om du inte har sophämtning.

Om ditt kärl står på ett avstånd längre än fem meter från hämtningsfordonets möjliga placering får du betala en avgift för dragavstånd. Om du vill ändra ditt dragavstånd eller tycker att ditt dragavstånd inte stämmer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Då gör vi en kontrollmätning av dragavståndet.

Information om närmaste återvinningscentral hittar du här.

Om du istället vill hitta närmaste återvinningsstation finns på samma webbsida också en länk till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är FTI som ansvarar för återvinningsstationerna där du slänger förpackningar och tidningar. Du kan även ladda ned vår app Kasta Rätt till din mobiltelefon, där finns en komplett karta över alla återvinningscentraler och återvinningsstationer i Karlstad.

Nej. Vi tittar först på framkomligheten för vår sopbil och sophämtare.

Enligt en förordning är vi i Sverige skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar för materialåtervinning. Genom att göra detta bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Hittar du inget svar på din fråga?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Kontakta kundservice