Taxor 2024

Alla som är kund hos Karlstads Energis återvinningstjänter betalar en avgift för sophämtning.
Bor du i villa eller har fritidshus väljer du det abonnemang som passar dig bäst.
Bor du i lägenhet ingår oftast avgiften i hyran och det är din fastighetsägare som väljer abonnemang.

Grundavgift är en fast årsavgift som alla kunder betalar. Avgiften täcker driften av Karlstads sex återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, kundservice och utveckling.

Hämtningsavgiften styrs av vilket abonnemang du väljer. I Karlstad har vi en miljöstyrande taxa vilket innebär att avgiften blir lägre om du sorterar ut ditt matavfall.

Renhållningstaxan antas av kommunfullmäktige.

Läs mer om avfallstaxan som gäller för just dig

I Karlstads kommun har vi en miljöstyrande avfallstaxa. Det innebär att du som sorterar ditt matavfall får en lägre avgift än de som valt att inte sortera.
Hämtning sker normalt varannan vecka.

Samtliga priser nedan visas inklusive moms.

Abonnemang rest- och matavfallskärl

Storlek på kärl

Grundavgift

Hämtningsavgift

Total avgift

240-literskärl

1 906 kr

903 kr

2 809 kr

370-literskärl

1 906 kr

1 671 kr

3 577 kr

Hämtning av pappers- och plastförpackningar

För villakunder som har ett kärl för sortering av pappers- och plastförpackningar ingår den kostnaden från 2024 i avfallstaxan. Vi tecknar inte nya villakunder till denna tjänsten från 2024 i väntan på att hela Karlstad ska ha möjligheten att hemsortera sina förpackningar senast 2027.

Abonnemang rest- och matavfallskärl, samt pappers- och plastförpackningar

Storlek på kärl

Grundavgift

Rest- och matavfall

Pappers- och plastförpackningar

Total avgift

240-literskärl

1 906 kr

903 kr

476 kr

3285 kr

370-literskärl

1 906 kr

1 671 kr

3 577 kr

4 252 kr

Byte av kärl

Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift på 405 kronor per tillfälle.

Tilläggsabonnemang

Karlstads Energi erbjuder ett tilläggsabonnemang med veckohämtning under perioden juni till och med augusti (sex extra hämtningar). Detta abonnemang kan endast tecknas av villor och fritidshus. Abonnemanget gäller tillsvidare.

Veckohämtning sommar

Storlek på kärl

Avgift

240-literskärl

747 kr

370-literskärl

1 383 kr

Du kan beställa extrahämtning av avfall för 548 kr per kärl - kontakta kundservice på 054-540 71 00.

Från och med 1 januari 2024 erbjuder vi följande säsongsabonnemang för fritidshus.

Årskostnaden gäller hämtning av tvåfackskärl med sortering av rest- och matavfall. Priser inklusive moms.

Vecka 20-vecka 41 (hämtning varannan vecka)

Abonnemang

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

240-literskärl

1 144 kr

554 kr

1 698 kr

370-literskärl

1 144 kr

1 025 kr

2 169 kr

Byte av kärl

Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift på 405 kronor per kärl.

Slamtömningstaxa för Karlstads kommun 2024.

Tömning med tvåfacksteknik, inklusive moms

Behållare

Avgift

Brunn 0-3 kbm

1 658 kr

Brunn 3,1-6 kbm

2 120 kr

Tömning med konventionellt slamsugningsfordon, inklusive moms

Behållare

Avgift

Brunn 0-3 kbm

2 131 kr

Brunn 3,1-6 kbm

3 381 kr

Brunn 6,1-10 kbm

5 203 kr

BDT-brunn 0-1 kbm

1 319 kr

Tank 0-3 kbm

2 003 kr

Tank 3,1-6 kbm

3 350 kr

Tank 6,1-10 kbm

5 014 kr

Avgift per överstigande kbm oavsett brunns-/tankvolym: 638 kr/kbm

Framkörningsavgift, inklusive moms

Om vi inte kunnat tömma vid ordinarie slamtömning, till
exempel på grund av hinder eller ouppmärkt anläggning

883 kr

Tilläggsavgift/budning för längre avstånd än 30 meter, inklusive moms

Avstånd

Avgift

30-40 meter

118 kr

41-50 meter

235 kr

51-60 meter

353 kr

> 60 meter

471 kr

Tilläggsavgift, överstigande kbm

Oavsett brunns-/tankvolym

638 kr/kbm

Tilläggsavgift/budning för tömning inom 24 timmar, inklusive moms

Brunn och tank oavsett volym

2 943 kr

Tilläggsavgift/budning för tömning inom tre arbetsdagar, inklusive moms

Brunn och tank oavsett storlek

1 472 kr

Tilläggsavgift/budning för tömning utanför ordinarie intervall, inklusive moms

Brunn oavsett storlek

912 kr

Kostnad för latrintömning, inklusive moms

Abonnemang

Avgift

Året runt (26 burkar)

13 317 kr

Helt sommarabonnemang (10 burkar)

6 283 kr

Halvt sommarabonnemang (5 burkar)

3 147 kr

Abonnemang på kärltvätt (pris avser per styck inklusive moms)

Abonnemang

Avgift

Kärltvätt 1 gång/år

264 kr/år

Kärltvätt 2 gånger/år

421 kr/år

Kärltvätt 4 gånger/år

770 kr/år

Kärltvätt 6 gånger/år

1051 kr/år

Här kan du läsa avfallstaxan samt taxeföreskrifterna för 2024 i sin helhet

Taxor