Fjärrvärmelagen

1 juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka kundens ställning. Den ger möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen.

Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för kunden, har denne rätt till förhandling kring villkoren.