Vår övervakningsplan

Här kan du läsa om hur vi arbetar för att se till att vi följer de lagar och riktlinjer som finns för elnätsföretag.

Vad kräver lagen av oss?

Vi som elnätsföretag är enligt ellagen skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur vi säkerställer att vi agerar objektivt och inte favoriserar någon aktör på elmarknaden. Vi är ansvariga att årligen rapportera till Energimarknadsinspektionen vilka åtgärder som vi har vidtagit för att säkerställa vår neutralitet.

Vad finns med i vår övervakningsplan

I vår övervakningsplan står bland annat

  • vilka som äger oss och vilka tjänster vi har gemensamt med Karlstads Energi, som har elproduktion och elhandel i bland annat Karlstad.
  • hur vi säkerställer att de tjänster vi köper av Karlstads Energi är rimliga och till marknadsmässiga priser.
  • bedömningar av vad som är känslig information om våra kunder, information som inte ska lämnas ut annat än till kunden eller kundens ombud.
  • våra rutiner och en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Alla inom företaget har god kompetens för att uppträda som regelverket kräver.

Årlig rapport till Energimarknadsinspektionen

Förutom övervakningsplanen ska vi årligen skriva och lämna in en rapport till Energimarknadsinspektionen där vi talar om hur vi arbetat med de punkter som finns i planen. Rapporten läggs ut på vår hemsida senast den 15 mars varje år.

Våra viktigaste neutraliseringsregler

  • Vi uppträder neutralt och favoriserar inte något elhandelsföretag i våra kontakter med kunderna.
  • Vi ser till att vi betalar marknadsmässiga priser för de tjänster vi köper av Karlstads Energi AB.

Övervakningsplaner