Nya krav på utsortering av bioavfall från verksamheter

Från och med 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver sortera samt hålla det skilt från annat avfall.

En underjordsbehållare som tömms i en sopbil

Som verksamhetsutövare behöver du sortera ut livsmedels- eller köksavfall (matavfall). Du behöver också bedöma om avfallet är ett kommunalt avfall eller inte. Faller det under kommunalt ansvar är det bara Karlstads Energi som får ta om hand om bioavfallet i Karlstad.

Bioavfall definieras som:

 1. Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall.
 2. Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler.
 3. Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i punkt två.

Naturvårdsverket kan lära dig mer om definitionen av bioavfall. Länk till annan webbplats.

Vad är kommunalt avfall?

”Kommunalt avfall definieras som avfall från hushåll och avfall från andra källor, såsom detaljhandeln, förvaltningar, skolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restaurangbranschen samt andra tjänster och verksamheter, som liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning”.

Utsorterat livsmedelsavfall från exempelvis butiker bedömer vi som kommunalt avfall medan livsmedelsavfall från grossistverksamhet inte ska bedömas som kommunalt avfall.

Lär dig mer om kommunalt avfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Krav att tömma förpackningar

Från 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet.

När det kommer till bioavfall kan den som har en förpackning som innehåller avfall uppfylla skyldigheten genom att själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning.

Enkelt utryckt, om du har en plastförpackning innehållande livsmedel behöver du separera livsmedelavfallet för utsortering som livsmedel- och köksavfall (idag benämnd som matavfall) och förpackningen ska sorteras separat som en plastförpackning.

Det mesta är inte restavfall

De nya lagkraven ställer skarpa krav på att du som verksamhetsutövare behöver sortera ut avfall för materialåtervinning. Redan från i år har du som verksamhetsutövare skyldighet att sortera ditt avfall i följande förpackningsfraktioner:

 • papper
 • kartong
 • plast
 • metall
 • färgat glas
 • ofärgat glas
 • trä
 • plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
 • material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial)

I praktiken innebär de här kraven att för de flesta verksamhetsutövarna bör restavfallet vara en väldigt liten fraktion. En stor del av det som idag hamnar i restavfallet har därför en stor potential till bättre miljönytta.