Logotyp

Vårt miljöarbete

I vårt arbete med el- och stadsnätet i Karlstad har vi som ambition att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och en bättre framtid.

Vad bidrar vi med?

Vi arbetar med att utveckla laddinfrastruktur för bilar och bussar samt skapar förutsättningar för digital hållbarhet. Genom effekttariffer möjliggör vi ökat effektutrymme i elnätet. Vi genomför även gemensamma upphandlingar med andra bolag och förvaltningar inom Karlstads kommun för att få en större volym och minskad miljöpåverkan.

För att hålla våra stadsnätsnoder i gott skick och inte låta dem överhettas använder vi kylaggregat i våra nodstationer. Kylaggregaten går på el och då stadsnätet växer i en rask takt ser vi att elanvändningen ökar. Under 2021 har vi arbetat med att hitta mer klimatsmarta sätt att hålla våra noder nedkylda och detta arbete fortsätter under 2022.

Nätförluster avser de förluster som uppstår i överföringen av el och definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut på nätet. Karlstads El- och Stadsnät transiterade 564,1 GWh inom sin koncession i elnätet 2021. Förlusterna uppgår till 2,4 procent (13,7 GWh). Förlusterna ökar kvadratiskt med effektuttaget och ökar därmed när det är kalla vintrar. Utöver temperaturen påverkas effektuttaget av kundernas beteende och den utrustning vi använder. Vi använder oss av effekttariffer för att stimulera kunderna till en mer effektiv elanvändning.

Under 2021 genomfördes flera kommunikationsinsatser som syftat till att göra våra kunder mer medvetna om hur de själva kan styra sin energianvändning för att bidra till en bättre miljö – och detta arbete kommer att fortgå under 2022. Vi upprätthåller vår höga reinvesteringstakt där vi bland annat byter till nya transformatorer som genererar lägre förluster. Förlusterna upphandlades av Karlstads Energi som levererar miljömärkt el.

Vi följer Karlstads kommuns riktlinjer för tjänsteresor. I riktlinjerna står det bland annat att alla resor och transporter ska vara så miljöanpassad, effektiv, trafiksäker och ekonomisk som möjligt. Vid längre resor ska i första hand tåg eller buss användas och att flyg endast är godtagbart om det jämfört med andra alternativ innebär en väsentlig tidsbesparing. För alla resor som sker med egen bil eller flyg sker en klimatkompensation.

Redan under 2018 bestämde vi oss för att aktivt arbeta med att minska tjänsteresor genom smarta alternativ som exempelvis webbmöten, då visste vi inte att en pandemi skulle komma att skynda på den processen avsevärt. Vi vill arbeta med att bibehålla det här nya digitala arbetssättet, även när pandemin är över.

Vår verksamhet förbrukar en rad olika material och resurser så som kablar, batterier, CPI:er samt switchar. Vårt elektroniska avfall tas om hand och återvinns av Stena Recycling. För att minska vårt avfall samt öka återbruket av hårdvaran, säljer vi i den mån det går hårdvara till företag så som Azalea Global IT. Vi följer utvecklingen av miljömärkt hårdvara och anstränger oss för att konsumera mer miljövänliga alternativ. Inom Karlstad elnäts koncessionsområde finns en del kabel i marken som innehåller olja. Vi vill bidra till att minska den mängden då det kan finnas risk för oljeläckage. Vid omläggningar prioriterar vi därför upptagning av oljekabel när det är ekonomiskt hållbart. Våra intressenter är angelägna om att vi har en god kemikaliehantering och det är därför är en punkt vi vill beakta särskilt. Vår kemikaliesamordnare arbetar kontinuerligt med att omvärldsspana för att se om vi kan ersätta fler kemikalier med mer miljövänliga alternativ. Vi förbrukar ytterst få kemikalier i det dagliga arbetet, de kemikalier som vi använder är godkända av Karlstads kommun.

Under kommande år ska vi byta alla våra 33 500 elmätare. Bakgrunden till detta är ett lagkrav då regeringen 2018 beslutade att alla Sveriges drygt fem miljoner elmätare ska bytas innan januari 2025. Elmätarna behöver ha nya funktioner för att kunna skapa en mer utvecklad elmarknad som kan möta framtidens miljömål. Läs mer om det pågående mätarbytesprojektet.

Våra årsredovisningar och hållbarhetsrapporter

Sidan uppdaterad: 2023-06-20

25 April 2024