Rörligt elpris

För dig som tycker att en risk även är en möjlighet. Välj om du vill bli avräknad månadsvis eller timme för timme. 100 % förnybar el.

Rörligt månadspris

Med Rörligt månadspris följer du varje månad prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du betalar du samma pris för elen hela månaden oavsett när du använder den. Alla dagar och alla timmar under månaden har samma elpris. Tecknar du Rörligt månadspris kan du byta avtalsform till nästkommande månad.

Om du väljer Rörligt månadspris och din elmätare är dygnsavräknad får du avtalet Rörligt timpris. Vårt påslag är 1,00 öre/kWh, förutom det består priset endast av vårt rörliga inköpspris.

Rörligt månadspris april 2024, öre/kWh, exklusive moms

Kategori

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

Energiavgift

50,60

52,50

58,30

66,16

Påslag

1,00

1,00

1,00

1,00

Förnybar el

1,00

1,00

1,00

1,00

Elcertifikat

0,08

0,08

0,08

0,08

SVK-avgifter

1,95

1,95

1,95

1,95

SVK effektreservavgift

0,00

0,00

0,00

0,00

Karlstads Energis elpris

54,63

56,53

62,33

70,19

Fast månadsavgift (kr/mån)

19,20

19,20

19,20

19,20

Observera att det rörliga priset avser april månad. Är din elanläggning schablonavräknad debiteras du volymviktat månadsmedel. Är din elanläggning timavräknad debiteras du timspotpris.

 

Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms

Elområde

Lägenhet
2 000 kWh

Villa
5 000 kWh

Eluppvärmd villa
20 000 kWh

SE1

82,69

74,05

69,73

SE2

85,06

76,42

72,10

SE3

92,31

83,67

79,35

SE4

102,14

93,50

89,18

Rörligt timpris

Med Rörligt timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Rörligt timpris passar dig som har möjlighet att styra din elförbrukning till tider på dygnet då elpriset är som lägst. Tecknar du Rörligt timpris kan du byta avtalsform till nästkommande månad.

Rörligt timpris april 2024, öre/kWh, exklusive moms

Kategori

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

Energiavgift (Nordpools månadsmedel)

50,47

50,79

56,31

62,45

Profilkostnad

+/- din unika profilkostnad

+/- din unika profilkostnad

+/- din unika profilkostnad

+/- din unika profilkostnad

Påslag

1,00

1,00

1,00

1,00

Förnybar el

1,00

1,00

1,00

1,00

Elcertifikat

0,08

0,08

0,08

0,08

SVK-avgifter

1,95

1,95

1,95

1,95

SVK effektreservavgift

0,00

0,00

0,00

0,00

Karlstads Energis elpris

54,50
+/- din unika profilkostnad

54,82
+/- din unika profilkostnad

60,34
+/- din unika profilkostnad

66,48
+/- din unika profilkostnad

Fast månadsavgift (kr/mån)

19,20

19,20

19,20

19,20

Observera att det rörliga priset avser april månad.

Det rörliga prisets delar

Här kan du lära dig om beståndsdelarna i Rörligt månadspris och Rörligt timpris. Påslaget, den marginal som elhandlaren tjänar pengar på är bara en liten del av det totala priset. Påslaget ändras inte när det rörliga elpriset stiger. Vilket innebär att elhandlaren inte tjänar mer pengar vid höga elpriser på de kunder som har avtal om rörligt elpris.

För kunder med Rörligt månadspris utgör Energiavgiften Karlstads Energis kostnader för inköp av el till kollektivet med månadsavräknade anläggningar för respektive elområde. För kunder med Rörligt timspot utgör Energiavgiften kundens egen kostnad utifrån att varje enskild timmes uppmätta förbrukning multipliceras med respektive timspotpris på Nord Pool.

Påslaget är den marginal som ger elhandlaren en intäkt.

I samtliga våra avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara produktionskällor. Detta är kostnaden för Karlstads Energis inköp av ursprungsgarantier som varierar med marknadsvärdet då vi löpande köper in till respektive månad.

När ett elhandelsföretag köper el till en kund måste även elcertifikat köpas för en viss andel av den el (en kvot av mängden el) som säljs till kunden. Detta är vår kostnad för inköp av erfordlig mängd elcertifikat. Denna kostnad varierar med marknadsvärdet då vi löpande köper in elcertifikat till respektive månad.

Svenska Kraftnäts avgifter som vi direkt, utan annat påslag, vidarefakturerar slutkunden. I denna avgift ingår SVK:s grund- samt obalansavgift. Avgifterna bestäms av SVK i valutan EUR och kan därför variera mellan månader beroende på valutakursen SEK/EUR.

En avgift Svenska Kraftnät tar ut för förbrukning under höglasttimmar (vardagar 6-22) under perioden 16 november - 15 mars. För kunder med Rörligt månadspris utgör avgiften hela kollektivets kostnad utslaget på dess hela volym. För kunder med Rörligt timspot utgör avgiften den enskilda kundens kostnad baserat på dess timförbrukning under höglasttiden. Avgiften bestäms av SVK i valutan EUR och kan därför variera mellan månader beroende på valutakursen SEK/EUR.