Djupdalen - vår avfallsanläggning

Djupdalen är en anläggning för mellanlagring och behandling av olika typer av avfall från hushåll och företag i Värmland. Som företagare är du välkommen in till vågstationen, där hjälper vår personal dig med råd och vägledning gällande hur du ska sortera ditt avfall på bästa sätt.

För att lämna avfall enligt prislistan nedan är det viktigt att du känner till vilka krav (mottagningskriterier) som ställs för de olika fraktionerna. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med vår personal innan du besöker Djupdalen.

Du är välkommen att kontakta vår avfallsanläggning på 054-540 71 33.

Ändringar kan förekomma under året.

Priserna är inklusive deponiskatt 725kr/ton och exclusive moms

Avfallsslag

Pris kr/ton

Notering

Ris

525


Trädgårdsavfall för kompostering

400


Trädgårdsavfall blandat (komposterbart + ris)

1200


Träavfall (endast träavfall)

600


Betong

970


Skrot

400


Schaktmassor

860


Konstruktionsmaterial


1.

Jord från marksanering

600

2.

Slagg

790

3.

Aska

1 410


Våta massor från rörgrav

1 380


Sopsand

1 024


Gjuteriavfallsand

550


Sorterat (takpapp, linoleummattor)

2 000

4.

Osorterat verksamhetsavfall (för sortering)

2 000

5.

Sorterat verksamhetsavfall (för deponering)

1 800

5.

Sorterat verksamhetsavfall till Djupdalens ÅVC

1 350


Asbest (inom Karlstads kommun)
Asbest (från annan kommun)

2 100
4 200


Gips (endast gips)

2 000

 

Asfalt (<70 ppm stenkolstjära)

25


Asfalt (70 – 700 ppm stenkolstjära) (deponi)

1 070


Fåtöljer, soffor och sängar

2 430


Stubbar

910


Förklaring

 1. Skattefri användning av avfallet är en förutsättning för ett pris lägre än gällande deponiskatt.
 2. Gäller mängd <50 ton. Vid större mängd lämnas offert.
 3. Gäller slagg från Hedens avfallspanna.
 4. Endast små mängder till sorteringsplatta.
 5. Får ej innehålla farligt avfall, elektronik, gips, tryckkärl.
  Extraavgift på 1 500 kr/ton för lass som innehåller felaktigt avfall.

Ändringar kan förekomma under året.

Priserna är inklusive deponiskatt 725kr/ton och exklusive moms

Vid avlämning av avfall för deponi ska en avfallsdeklaration lämnas senast i samband med avlämning. Deklarationen lämnas till vågstationen på Djupdalen.

För vissa typer av avfall ska du ha ett transportdokument (om avfallet transporteras med hjälp av anlitad transportör) för att få lämna avfallet på Djupdalen. Avsändaren och mottagaren är tillsammans ansvariga för att transportdokumentet upprättas och båda parter ska signera transportdokumentet.

När du ska köra avfallet till Djupdalen kan du använda Djupdalens transportdokument, se nedan, eller om du har ett eget använda det.

Till följande typer av avfall till Djupdalen ska du ha ett transportdokument:

 • Asbest – deponeras på Djupdalens deponi
 • Elektriskt och elektroniskt avfall – mellanlagras
 • Fast fas (avvattnad fas) från tvättrännor och oljeavskiljare – behandlas i oljeslamsanläggningen
 • Slam från oljeavskiljare och tvättrännor – behandlas i oljeslamsanläggningen
 • Oljeförorenade jordmassor – behandlas i anläggning för oljeförorenad jord

Mer information om när du behöver ett transportdokument och vad det ska innehålla finns i 2011:927 Avfallsförordningen och i NFS 2005:3 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall.

Information om Djupdalen

Avfallsanläggningen, som invigdes 1984, består egentligen av flera olika anläggningar:

 • På återvinningscentralen lämnar och sorterar hushåll och företag mindre mängder avfall.
 • På sorteringsplattan kan företag lämna större mängder blandat avfall för sortering.
 • I komposteringsanläggningen komposteras trädgårdsavfall som lämnas på våra återvinningscentraler.
 • I slaggsorteringen utvinns metaller och grusliknande material ur den bottenaska (slagg) som återstår efter avfallsförbränningen i Hedenverket i Karlstad.
 • Deponin är den plats på Djupdalen där avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas grävs ner och täcks över för slutlig förvaring. Lakvatten, det vill säga regnvatten som sipprar genom deponin, samlas upp och renas i en lokal lakvattenreningsanläggning. Vid avlämning av avfall för deponi ska en avfallsdeklaration lämnas senast i samband med avlämning.

På Djupdalen finns också mellanlager för en mängd olika typer av avfall som sedan transporteras vidare för återvinning och behandling på annan plats.