Frågor och svar - Hemsortera

Snart kommer du kunna hemsortera dina förpackningar som vi sedan hämtar hemma hos dig. Här kan du få svar på några av de frågor du kan tänkas ha.

Du kommer senast 2027 kunna hemsortera. Det betyder att du inte längre kommer behöva åka till en återvinningsstation med dina pappers-, plast-, glas-, och metallförpackningar. Istället kommer du ha sopkärl på din tomt där du lägger ner förpackningarna som vi sedan kommer och hämtar.

Tills du får dina nya sopkärl sorterar du ditt förpackningsavfall som vanligt. Du kommer få information innan du får dina nya kärl och du kan hemsortera dina förpackningar.

En förpackning är det som omsluter en annan produkt som du köper. Till exempel en mjölkkartong är (oftast) en pappersförpackning som omsluter mjölken, tandkrämstuben är (oftast) en plastförpackning som omsluter tandkrämen. Dessa kan materialåtervinnas och bli till något nytt när vi sorterar dem rätt.

Något som inte är en förpackning är till exempel en diskborste, även om den är gjord av plast. Den omsluter inte en annan förpackning, och ska slängas i restavfallet. Om du tycker det är svårt att veta hur du ska sortera ditt skräp kan du använda dig av Kasta Rätt-appen.

Ja, enligt en förordning är alla medborgare redan idag skyldiga att sortera ut sina förpackningar för materialåtervinning. Det nya är att alla ges möjligheten att senast 2027 lämna förpackningar för materialåtervinning på tomten eller i direkt anslutning till fastigheten där du bor.

Genom att sortera ut pappers-, plast, glas- och metallförpackningar sparar vi på både ekonomin och miljön. I och med att du kommer kunna hemsortera dina förpackningar kommer vi få mindre mängd felsorterat i restavfallet, vilket i sin tur leder ger oss bättre möjligheter att hålla nere avfallstaxan. När vi materialåtervinner förpackningar istället för att energiförbränna dem i restavfallet bidrar vi också till minskade koldioxidutsläpp och förpackningarna kan leva vidare återvunnet som något annat.

Enligt den nya förordningen som riksdagen beslutat om får inte något osorterat abonnemang erbjudas.

Fram tills du får dina nya sopkärl sorterar du ditt förpackningsavfall som vanligt på en återvinningsstation.

Du som villaägare i Karlstad kommer ha tre sopkärl hemma. Exakt hur stor plats de kommer ta kommer vi kunna ge information om längre fram, men det kommer röra sig om en yta på ungefär 2,3 x 1 meter.

Om du just nu planerar att bygga en kärlplats på din villatomt så rekommenderar vi dig att avvakta med det tills vi genomfört ett pilottest och kan ge klarare direktiv om hur stor plats kärlen kommer ta. Det kommer vi veta sommaren 2025.

Nej, bara när vi kommer och hämtar innehållet i det. Du väljer själv var du vill ha kärlen ståendes all annan tid.

Vi kommer inte erbjuda så kallat "dragavstånd". Det gör vi inte av arbetsmiljöskäl. Kärlet behöver med andra ord stå vid tomtgränsen på hämtningsdagen för att vi ska kunna hämta dina förpackningar.

Vi kommer rulla ut de första sopkärlen i december 2024, men dessa är bara till ett pilotområde där vi kommer testa vilken dimension och avfallssorter som ska vara i samma sopkärl. Resten av Karlstad kommer sedan byggas ut enligt en utbyggnadsplan med start från 1 januari 2026. Senast 2027 ska alla i Karlstad ha möjlighet att hemsortera.

Hämtningen av dina hemsorterade förpackningar kommer betalas via din avfallstaxa. Vi kommer se över taxan och kommunfullmäktige kommer därefter godkänna den.

Ja, din fastighetsägare ansvarar för att se till att du kan hemsortera dina pappers-, plast-, glas och metallförpackningar i ett närliggande miljörum eller bottentömmande container senast 2027. Om du inte kan sortera det här idag i din lägenhet, ta kontakt med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att fråga dem hur planeringen framåt ser ut för just din bostad.